தேர்தல் என ஒன்று வந்துவிட்டால்

தேர்தல் என ஒன்று வந்துவிட்டால் கன்னியாகுமரியில் கிறிஸ்தவர்கள் இருப்பதும், அதைவிட முக்கியமாக அவர்களுக்கு கால் இருப்பதும் பொன்னாருக்கு சரியாக தெரிந்துவிடுகின்றது