அடித்திருக்கின்றார்கள் : இம்ரான்

இந்தியா தாக்குதல் நடத்தியதாக சொல்லும் இடங்கள் பத்திரிக்கையாளர்களுக்கு காட்டப்படும் : இம்ரான்கான்

இந்தியா எங்கே தாக்குதல் நடத்தினோம் என துல்லியமாக அதாவது முகவரி சகிதம் சொல்லாதபொழுது இவர் எதை காட்டுவாராம்?

சம்பந்தமே இல்லாத இடத்திற்கு அழைத்து சென்று இதுதான் அந்த இடம் பாருங்கள் என்பார், அங்கு தாக்குதலுக்கான தடயமே இருக்காது

இந்தியா கண்டிப்பாக அந்த இடத்தை சொல்லாது

பின் இம்ரான்கானும் அவரின் இந்திய ரசிகர்களும் வெற்றி புன்னகை பூப்பார்கள்

அடிபட்டவன் முதுகை காட்ட சொன்னால் தன் அடிபடாத முதுகை காட்டுவது இம்ரான் ஸ்டைல்

ஆனால் அடித்திருக்கின்றார்கள் என ஒப்புகொள்கின்றார் அல்லவா இம்ரான் அதுதான் இந்தியாவின் வெற்றி