பாகிஸ்தான் பிடித்த விமானம் இதோ

பாகிஸ்தான் பிடித்த விமானம் இதோ என TU 657 என்ற வீழ்ந்த மிக் விமானத்தை காட்டி பல குழுக்கள் சந்தோஷபடுகின்றன‌

இந்த மிக் TU 657 விமானம் 2016லே விபத்துகுள்ளானது, அதன் விவரங்களை இணைத்துள்ளோம் நீங்களே பாருங்கள்

பாகிஸ்தான் ஏராளமான கட்டுகதைகளை யுத்த நேரத்தில் அவிழ்த்துவிடும், அவர்களுக்கு தெரிந்தது பொய் ஒன்றுதான்