நிம்மதியாக வாழ்வான்

“அறம் நட்டான் நல்-நெறிக்கண் நிற்க, அடங்காப் புறம் நட்டான் புல்-நெறி போகாது! – புறம் நட்டான் கண்டு எடுத்து கள், களவு, சூது, கருத்தினால், பண்டு எடுத்துக் காட்டும், பயின்று.”

அதாவது அறவழி நடப்பவன் தீவழி புகான், கெட்ட வழிக்கு சென்று தன்னை அழிக்கமாட்டான்

மேலாக ஒருவன் செல்ல கூடாத வழிக்கு சென்றால் என்னாவான் என்பதை உலகிற்கு போதிக்கும் மிகபெரும் எடுத்துகாட்டாக நிம்மதியாக வாழ்வான்..