விதுர நீதி

“எவன் துன்பமும் எதிர்ப்பும் கண்டு வருந்துவதில்லையோ, எவன் தேடிச்சென்று கவனமாகவும், கடுமையாகவும் உழைக்கிறானோ, சூழ்நிலை கருதித் துன்பங்களைப் பொறுத்துக் கொள்கிறானோ,

அவனே மனிதர்களில் முதன்மையானவன்.

அவன் எல்லா எதிரிகளையும் வென்று விடுவான்” :

– விதுர நீதி.