ஆண்களின் தன்மையினை பொறுத்ததே நாடு

“நாடாக ஒன்றோ, காடாக ஒன்றோ,
அவலாக ஒன்றோ, மிசையாக ஒன்றோ,
எவ்வழி நல்லவர் ஆடவர்,
அவ்வழி நல்லை வாழிய நிலனே”.

அதாவது ஏ நிலமே! நீ நாடாகவோ, கழனியாகவோ காடாகவோ, பள்ளமாகவோ அல்லது மேடாகவோ, எப்படி இருந்தாலும் இருக்கலாம்

ஆனால் அங்கு வாழும் ஆண்கள் நல்லவர்களாக இருந்தால் நீயும் நல்ல நிலமாக இருப்பாய், அங்கு வாழும் ஆண்கள் சரியில்லை என்றால் நீ நல்ல நிலமாக இருக்க முடியாது

ஆண்களின் தன்மையினை பொறுத்ததே நாடு

(இது அவ்வையார் பாடல், ஆக அவர் காலத்திலே பொள்ளாச்சி கும்பல் போல சில இருந்திருக்கலாம்)