இவனை பெற்ற அன்னை பரிதாபத்திற்குரியர்

மூடர் முனிதக்க சொல்லுங்கால், – கேடருஞ்சீர்ச்
சான்றோர் சமழ்த்தனர் நிற்பவே, மற்றவரை
ஈன்றாட்கு இறப்பப் பரிந்து.

அதாவது ஒருவன் செய்யகூடாத செயலை செய்யும் பொழுது அவனை காண்போர், “இவனை பெற்ற அன்னை பரிதாபத்திற்குரியர்” என சொல்வர்

உலக இயல்பு அதுதான்

அந்த அற்புதம்மாள் வரிசையில் பொள்ளாச்சி திருநாவுக்கரசு தாயாரும் சேர்ந்துவிட்டதுதான் சோகம்

மிக வலுவான ஆதாரங்களுடன் அவன் சிக்கிவிட்டபின்பும் இன்னும் என்மகன் குற்றமற்றவன் என தாய்பாசத்தில் அந்த அன்னை அழும்பொழுது பரிதாபம் தவிர ஏதும் மிஞ்சவில்லை