சங்கம் பொறுப்பல்ல…

“நிறையான் மிகுகல்லா நேரிழை யாரைச் 
சிறையான் அகப்படுத்தல் ஆகா – அறையோ! 
வருந்த வலிதினின் யாப்பினும் நாய்வால் 
திருந்துதல் என்றுமோ இல்..”

அதாவது மனதால் கட்டுபாடு இல்லாத‌ பெண்ணை பெரும் காவலில் வைத்தாலும் தீயவையிலிருந்து காக்க முடியாது, அப்படி காக்க முடியும் என நம்பினால் அது நாய்வாலை நிமிர்த்துவதற்கு சமம்

இந்த பாடலுக்கும் பொள்ளாச்சி சம்பவத்துக்கும் தொடர்பு இருப்பதாக கருதினால் சங்கம் பொறுப்பல்ல…