தஞ்சை கோவிலின் நிழல்

தஞ்சை கோவிலின் நிழல் தரையில் விழாது என்பதல்ல, ஆலய வளாகத்தை தாண்டி விழாது என்பதுதான் ஐதீகம்

அதாவது ஆலய வளாகத்தை தாண்டி விழுந்தால் அந்த நிழலை யாரும் மிதித்துவிட கூடாது என்பதால் வளாகத்துக்குள் மட்டும் விழுமாறு சுற்று சுவர் அமைக்கபட்டது என்பார்கள்

அந்த கோபுர நிழல் தரையிலே விழாது என எங்கு சொல்லபட்டது? இவர்கள் எங்கு படித்தார்கள் என்பதுதான் தெரியவில்லை..

கோபுர கலசத்தின் நிழல்தான் தரையில் விழாது என்பது அதன் அமைப்பு, இன்றும் அது விழுவதில்லை